pesi pout slavkovice 2009

kniha milosrdenstvi

 

 

   
  aktuální číslo
 
V aktuálním čísle najdete:

On žije!

Pokud prožíváme Velikonoce s pochybnostmi a ve zmatku, podobně jako tehdy Petr, nepohoršujme se nad sebou. Je to svým způsobem pochopitelné. Pomoct nám mohou dvě věci. První je Slovo. Evangelium, které popisuje Jana a Petra u hrobu, končí slovy, že dosud ještě nepochopili Písmo, které říká, že On musí vstát z mrtvých. Naši víru ve zmrtvýchvstání Krista a jeho přítomnost mezi námi musíme stavět na Slovu Páně. Na tom, že On řekl, že to tak bude. Pokud to Slovo vyřadíš ze své víry, tvá víra bude mrtvá. Ježíš nelže. Řekl, že zemře, a třetího dne vstane z mrtvých. Tomuto Slovu apoštolové nerozuměli a pochopili je teprve, až uviděli prázdný hrob. A přece ve svém Slovu Pán také říká: „Já jsem přemohl svět“ a že „bude s námi až do konce světa“. Druhá je zkušenost církve. Je to zkušenost církve, která mnohokrát během svých dějin zakoušela temné období. Nezdálo se lidem tehdy, na Velký pátek, když se zatřásla země a nastala tma, že toto je už konec? Krátce po veřejném vystoupení Petra, v prvních měsících a letech života církve, přišlo krvavé pronásledování, které jako by mladou církev roztrhalo na kusy. Zdálo se, že toto už je konec. Podobně i tolikrát během dějin: války, zemětřesení, hlad, potopy, osobní tragédie a neštěstí pro celé národy – tolikrát se zdálo, že je to už konec. Ale jen se to tak zdálo. A pokud dnes přichází podobné pokušení, že je to konec – je potřeba říct: ne. Kristus opravdu vstal z mrtvých. Opravdu. A nejen žije, ale také vede svou církev. Je důležité si uvědomit, že pokud neuvěříme ve zmrtvýchvstání, nepůjdeme hlásat, že Pán žije. Naše víra však musí být krmená a sycená. Přeji vám požehnané Velikonoce a abyste měli křesťanskou naději. Křesťanská naděje není nějaké mlhavé přesvědčení, že bude líp. Je to jistota, že to, co teď prožívám, má smysl.

Arcibiskup Adrian Galbas SAC

více >>

  
Svátek Kristových otevřených ran

Svátek Božího milosrdenství, který na podnět Ježíšových slov sestře Faustyně ustanovil papež Jan Pavel II . v roce 2000 pro celou církev, nás uvádí do hloubky toho, co církev slaví v liturgii. Není to tedy nějaká k oficiální bohoslužbě navíc „přilepená“ lidová zbožnost, ale vynesení na světlo těch pokladů, které církev uchovávala a uchovává, když slaví Velikonoce.

P. Jaroslav Brož

více >>

  
Najít skrytý smysl - rozhovor s P. Krzyszofem Grzywoczem

Proč je v církvi taková zdrženlivost v mluvení o citech a kladení důrazu na intelekt a racionální prožívání víry?
Pravděpodobně proto, že nám to usnadňuje pochopení sebe sama. City jsou obtížnější, vymykají se kontrole rozumu. Není snadné pochopit, proč se v kteroukoli chvíli objevuje tento, a ne jiný pocit, a co pro mě znamená, jaký je jeho význam a poselství. Také si myslím, že tato nedůvěra pochází z toho, že církev již dlouhou dobu kladla větší důraz na to, co si myslíme, než na to, co cítíme. Proto nyní máme úzkostlivý přístup k citům a zacházíme s nimi jako s něčím horším a naše spiritualita se stala velmi intelektuální. A v tomto přístupu se nám svět citů jeví jako neznámý a nekontrolovaný, ohrožující naši svobodu.

Katarzyna Kolska i Roman Bielecki OP

více >>

  
Zveme Vás do Slavkovic na Svátek Božího milosrdenství

V neděli 24. dubna 2022 Program: 10.30 Mše svatá (hlavní celebrant P. Max Kašparů) 14.45 Korunka k Božímu milosrdenství 15.00 Hlavní mše svatá (hlavní celebrant Mons. Josef Kajnek, pomocný biskup královéhradecký) Po mši svaté bude u kostela ve Slavkovicích posvěcen kříž vytvořený z trámů kostela v Moravské Nové Vsi poničeného tornádem. 18.30 Růženec 19.00 Mše svatá za zemřelé členy „Knihy milosrdenství“ (o. Mariusz Leszko, SAC, exorcista brněnské diecéze) K získaní milosti úplného odpuštění vin a trestů, která je spojena se svátkem Božího milosrdenství, je nutné v den svátku přistoupit ke sv. přijímání. Svátost smíření nemusí být v den svátku, přesto v den svátku BM bude možné ve Slavkovicích přistoupit ke svátosti smíření od 9.00 do 19.00 hod.

o. pallotini

více >>

  
Pallotini na Ukrajině

V prosinci 2022 uběhne 100 let od vzniku Sovětského svazu, jehož existence začala připojením Běloruska, Ukrajiny a Zakavkazské socialistické republiky k R usku. Než byl Sovětský svaz v prosinci 1991 zrušen, na území Ukrajiny už působili pallotini. Rádi bychom vám přiblížili jejich práci a život.

o. pallotini

více >>

  
Jedině v Kristu - IV. kongres o Božím milosrdenství

Drazí ctitelé Božího milosrdenství, před námi je IV. kongres o Božím milosrdenství, který budeme slavit ve dnech 10. až 12. června 2022 v Novém Městě na Moravě a ve Slavkovicích. Program kongresu bude zveřejněn v dubnu na stránkách www.slavkovice.cz Přihlášení je nutné jenom pro ty, kdo potřebují ubytování a (nebo) potřebuji oběd v sobotu a neděli po přednáškách v kulturním domě v Novém Městě na Moravě. Kdo se chce zúčastnit mši svatých nebo programu ve Slavkovicích, přihlašovat se nemusí. Veškeré informace a přihlášení: 566 502 850, 774 521 531 Termín přihlášek: do 10. května 2022

o. pallotini

více >>

  
Nabízíme obrázky milosrdného Ježíše

Nabízíme obrázky milosrdného Ježíše, velikost 75x155mm, A5, A4. Obrázky si můžete objednat na tel. 566 502 850, 774 521 531, e-mailem: objednavky@apostol.cz. Při objednávání sdělte, který vzor obrázku (vzor č.1, č.2 nebo č.3) a jaké množství si přejete poslat. Vzory obrázků můžete najit na stránkách Knihy milosrdenství: www.knihamilosrdenství/Obraz ke stažení. Cena není stanovena - dobrovolný dar na dotisk můžete poslat na účet č.: 35-6219210237/0100.

O. pallotini

více >>

  
 
   
   
       © Flexxi.cz & czami.cz 2008        |             AKTUÁLNÍ ČÍSLO       ÚCTA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ       ČASOPIS       DENÍČEK A KNIHY       KE STAŽENÍ       PALLOTINI       KONTAKT