pesi pout slavkovice 2009

kniha milosrdenstvi

 

 

   
  aktuální číslo
 
V aktuálním čísle najdete:

Pouť ke sv. Faustyně

Ve Svatém roku milosrdenství Vás zveme na každoroční
POUŤ KE SVATÉ FAUSTYNĚ
do Slavkovic u Nového Města na Moravě v neděli, 9. října 2016

PROGRAM:
14.00 Lectio Divina – svedectví o pusobení a síle Božího Slova – Korunka k Božímu milosrdenství
15.00 MŠE SVATÁ s instalací ostatku blahoslaveného P. Michala Sopocka (Mons. Henryk Ciereszko, pomocný biskup diecéze Bialystok, Polsko)
Možnost uctívání ostatku blahoslaveného P. Michala Sopocka, sv. Faustyny a sv. Jana Pavla II.
16.30 Promítání o P. Michalu Sopockovi (O. pallotini)
17.30 Akatist pred ikonou Matky Boží Ivierské (Schola u kostela sv. Václava a Vojtecha v Radešínské Svratce.)
Svátost smíření (v sobotu a v neděli) od 14.00 do 17.00 hod.

O. pallotini

  
Úvodní slovo - Mons. Jan Baxant

Každý totiž, kdo touží po obdarování Boží důvěrou, kdo touží mít tento drahocenný Boží dar ve své duši a pak skutečně jej od Pána Boha dostává, je současně i přítelem Ježíšovým a ocitá se v nejlepší dispozici být druhým lidem k užitku. Sjednocení s Bohem, hluboké přátelství s Kristem člověka uschopňuje vyjít vstříc a stát se, ve smyslu tvrzení sv. Pavla, služebníkem všech. Věci se v pozitivním smyslu slova pohnou vpřed, mnoho dobrého se vykoná, leccos se změní k lepšímu, když na světě bude více velkorysých a obětavých služebníků a služebnic.

Mons. Jan Baxant

  
Klíč Davidův

Jako je významné, že Ježíš sám o sobě v evangeliu mluví jako o „dveřích“, je neméně důležité, když kniha Zjevení o něm mluví jako o Svatém a Věrném, „který má Davidův klíč“ (Zj 3,7). Křesťané ve starověké Filadelfii, která je předchůdkyní dnešního hlavního města Jordánského království Ammánu, dostávají veliký příslib: „Když on otevře, nikdo nemůže zavřít, když on zavře, nikdo nemůže otevřít. Znám tvé skutky: otevřel jsem před tebou dveře, a nikdo je nemůže zavřít“ (Zj 3,7–8). Všimněme si, že i když má oslavený Ježíš jako definitivní a věčný nástupce Davidův moc otevřít i zavřít, on dveře pouze otevře a nechává je otevřeny. To je jistota pro nás, kdo žijeme na tomto světě. Zavření dveří je v Bibli znamením posledního soudu pro ty, kdo nechtěli včas vejít. Ale zde na zemi je klíč Davidův, znamení mesiášské spásy, používán jen jednostranně – k otevírání.

P. Jaroslav Brož

  
Mocný lék na řadu duchovních nemocí - o Korunce k Božímu milosrdenství

Během jedné z katechezí tohoto Jubilejního roku milosrdenství nám papež František doporučil velmi účinný lék. Jako nám od horeček a jiných bolestí odpomůže Aspirin, na celou řadu duchovních nemocí a neduhů je záhodno aplikovat Misericordin. Tento lék sestává z modlitby Otčenáš, Zdrávas Maria a Vyznání víry, po nichž následuje pět desátků proseb „Pro jeho bolestné utrpení buď milosrdný k nám i celému světu“, proložených modlitbou „Věčný Otče, obětuji ti Tělo a Krev, Duši i Božství tvého nejmilejšího Syna a našeho Pána Ježíše Krista, na smír za hříchy naše i celého světa“. Na závěr se třikrát připojí tradiční prosba „Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi“. Ano, onen divotvorný lék Misericordin, který nám Svatý otec doporučil, není nic jiného než Korunka k Božímu milosrdenství, jak ji známe z poselství svaté sestry Faustyny Kowalské. V čem spočívá účinnost tohoto léku?

Pavel Vojtěch Kohut OCD

  
Elixír věčného mládí

Náš bůh není vůbec „staromódním dědečkem“, který nerozumí dnešní době (ani mně). On je naopak „tím jediným mladým“, který omlazuje svou přítomností! Chci být stále mladým? Ať tomuto Bohu zcela konkrétně a prakticky důvěřuji. Pane, ty jediný můžeš zastavit „stárnutí“, protože ty jsi život, život stále svěží a tryskající. Sestup nově do mého srdce, do mých plánů, citů, vzpomínek – a přines svůj život, své záměry, své mládí.

P. A. Scarano

  
Přeji Vám, abyste zakoušeli čas milosrdného uzdravování - rozhovor s P. Z. Hanasem SAC

Ano, opravdu, odpuštění a milosrdenství vyžaduje čas zrání. Občas slyšíme, že čas léčí rány. Jenomže to neuzdravuje samotný čas, ale způsob, jakým my tento čas využíváme. Nesmí to být jenom neustálé vzpomínání na zranění, ale hledání milosrdenství, které dává opravdový pokoj v srdci. Nemůže to být ponoření se do stavu zoufalství, že naše provinění je příliš veliké. Měla by to být snaha zadostiučinit těm, kterým jsme ukřivdili. Toto vše vyžaduje trpělivost a čas. Přeji tedy všem poutníkům, kteří putují na poutní místo ve Slavkovicích, aby zakoušeli čas milosrdného uzdravování zranění a opravdu cítili, že Milosrdný je jméno Boha.

red.

  
O blahoslaveném P. Michalu Sopoćkovi zpovědníku a spirituálu sv. Faustyny - 1. díl

Tento den, kolem tří hodin v noci, vykolejil poblíž centra vlak jedoucí ze Sovětského svaz u do Německa. Čtyři 50 tunové cisterny s tekutým chlorem se převrátily několik desítek metrů před viaduktem. Kdyby z viaduktu spadly a chlor se dostal do vzduchu, vytvořil by se toxický mrak, který by ohrozil život mnoha tisíců lidí v okruhu až do 50 km. I když to asi nikdo nikdy nebude schopen dokázat, obyvatelé města věří tomu, že to byl zázrak na přímluvu P. Sopoćka, který když ještě žil, chodíval a modlil se růženec právě podél železniční trati, po které jel vlak. Tři měsíce před nehodou vlaku bylo tělo P. Sopoćka umístěno do kostela BM nacházejícího se nedaleko kaple sv. Faustyny, kterou P. Sopoćko sám rozestavěl a vedle které zemřel. Mezi kostelem a touto kaplí vedla železniční trať, po které vlak jel.

P. Wojciech Zubkowicz SAC

  
Putující jako Otec

Svatý rok milosrdenství je omilostněný čas. otevřené svaté brány však nejen vybízí k putování. připomínají nám také, že jsou plodem putování milosrdného otce k člověku. Bůh nám první vychází vstříc, abychom byli milosrdní jako on. v tomto duchu se už po osmé konala pěší pouť k Božímu milosrdenství do slavkovic. Více než dvě stovky poutníků se vydaly na cestu za Božím milosrdenstvím. Kvůli světovému setkání mládeže v Krakově se tento rok pouť konala ve dnech od 9. do 16. července. Velikou radostí bylo, že zrovna ve Svatém roku milosrdenství se pouť rozrostla o nový proud z Českých Budějovic. Budějovickým poutníkům odsloužil na začátku pouti mši svatou a požehnal na cestu biskup Vlastimil Kročil. Kromě toho poutníci putovali tradičně také z Fulneku, Prahy a Hodonína. Po příchodu do Slavkovic, v pátek 15. čer vence, poutníci vedli modlitbu Korunky přenášenou radiem Proglas a následně se zúčastnili mši svaté, kterou sloužil P. Jan David SAC. V kázání P. Slavomír Peklansky SAC zdůraznil, že milosrdný Bůh je vždy na straně člověka. Páteční večer byl naplněn zpěvem a svědectvím poutníků. V sobotu ráno zaznělo svědectví o síle a působení Božího Slova, které přednesl P. Tomáš Kazański SAC. Pouť skončila mší svatou v sobotu dopoledne. Kazatelem byl představený pallotinů z Polska, P. Zenon Hanas SAC, který zdůraznil, že přijmout milosrdenství a odpustit sobě a ostatním, to vyžaduje čas.

red.

  
Slavkovice - Nový pramen - 2

Po několika letech od žehnání slavkovického kostela a po zkušenostech s poutí a poutníky stále víc zrálo přesvědčení, že by bylo dobré rozšířit ve Slavkovicích prostor pro setkávání poutníků s Božím milosrdenstvím. S ohledem na všechny možné plány do budoucna se jako rozumné zdálo vytvořit nad kostelem ve Slavkovicích podium, u kterého by bylo možné sloužit mše svaté o větších poutích, a také dům se zázemím pro poutníky a pallotiny.
Čas běžel a my jsme se snažili naslouchat Bohu a zároveň hledat to nejlepší řešení a nějak tyto plány konkretizovat. Jedním prvkem, který nás zpomaloval, bylo podium. Někdy se stane, že to, co je na začátku problémem, je nakonec důkazem, že jdeme správnou cestou. Tak tomu bylo i tentokrát. Hledali jsme symbol, který by měl být ústředním motivem podia. V předvečer slavností sv. Václava v roce 2014 přišla myšlenka, že by to měly být dveře.
Když jsme přišli do Staré Boleslavi, viděli jsme v bazilice sv. Václava vyobrazení té chvíle, kdy byl u dveří kostela sv. Kosmy a D amiána zabit sv. Václav. Nyní se nám zdálo, že v určitém slova smyslu se čas jaksi zastavil a tento obraz velmi dobře zobrazuje vztah církve a národa. Dva bratři se stále setkávají přede dveřmi kostela, v atmosféře nedorozumění a předsudků. Je potřeba, aby se tyto dveře staly dveřmi milosrdenství.
Zároveň obraz dveří krásně spojoval to, co Pán Ježíš říká v evangeliu o sobě – že on je dveřmi, skrze které můžeme jít k Otci. A také to, co v Deníčku píše sv. Faustyna o dveřích milosrdenství a o tom, že tyto dveře Pán Ježíš otevírá dokořán, než přijde jako spravedlivý soudce. Nenašli jsme lepší symbol, který by spojoval tolik úrovní, proto jsme začali pracovat nad projektem podia, jehož součástí by byla brána a dveře milosrdenství.
Nevěděli jsme, že v této době už Svatý otec František nosil ve svém srdci myšlenku vyhlásit Svatý rok milosrdenství a dovolit, aby se po celém světě otevřely svaté brány. Když se toto jeho přání zveřejnilo, bylo to pro nás potvrzením, že bychom touto cestou měli jít dál. Původně jsme doufali, že se vše podaří projednat s úřady tak, že během mimořádné Pouti k Božímu milosrdenství 11. června 2016 bude možné požehnat základní kámen a zveřejnit konkretizovanou myšlenku stavby nahoře nad kostelem ve Slavkovicích.
Z několika důvodů se tak ale nestalo, což vnímáme také jako Boží vedení, kterému ne vždy rozumíme, ale které je pro nás vždy dobré. Určitě Bůh cestu ukáže. Zatím, s požehnáním otce biskupa Vojtěcha Cikrleho, chceme od Svatého roku milosrdenství zvláštním způsobem propagovat Centrum Božího milosrdenství ve Slavkovicích, nabízet pastorační projekty Centra a hlavně zvát ke spolupráci všechny ctitele Božího milosrdenství.

P. Wojciech Zubkowicz SAC

  

Nový pramen

Nabídka Sborníku z II. národního kongresu v ČR o Božím milosrdenství

Nabízíme obrázky milosrdného Ježíše
 
   
   
       © Flexxi.cz & czami.cz 2008        |             AKTUÁLNÍ ČÍSLO       ÚCTA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ       ČASOPIS       DENÍČEK A KNIHY       KE STAŽENÍ       PALLOTINI       KONTAKT