pesi pout slavkovice 2009

kniha milosrdenstvi

 

 

   
  aktuální číslo
 
V aktuálním čísle najdete:

Udělat si čas pro Boha a člověka

Bratři a sestry, milí přátelé, Slavností Krista Krále jsme se opět ocitli na konci liturgického roku a vstupujeme do posvátné doby adventu. Čeká nás období ztišení a očekávání narození našeho Pána Ježíše Krista, události, kterou se započalo nejvýznamnější Boží dílo v dějinách spásy. V každodenní realitě našeho života býváme často pohlcováni starostmi všedních dnů a necháváme si utíkat radost z toho, co nám bylo darováno samotným Bohem. Neustále se vymlouváme, že „se nám nedostává času“, často vyslovujeme slova „kdybych tak měl čas…“. Zamýšlíme se však i nad tím, jakým obsahem náš čas, který nám byl samým Stvořitelem přidělen, vyplňujeme? Pozemský čas se krátí každému z nás, nevíme, kolik nám ho ještě zbývá a kdy staneme tváří v tvář před Bohem, k němuž v konečné perspektivě směřujeme. V minulém století prof. Mircea Eliade mluvil o cyklickém vnímání času prastarých národů s neustálým návratem stejných událostí i o střídání ročních období v přírodě. Právě tyto přírodní změny se staly našim dávným předkům vzorem pro budování lidského společenství, které se každoročně obnovovalo a zanechávalo za sebou vše staré a špatné. Dnes chápeme náš čas, který je nám vyměřen, lineárně, prožíváme ho jako řetězec jednotlivých událostí a činů, které nás provázejí od našeho narození až po naši smrt, a který se ale vymyká neustálému koloběhu a opakování. Naše existence se tím stává na tomto světě jedinečná a neopakovatelná. Jako křesťané, díky zkušenosti Izraelského národa zaznamenané v knihách Starého zákona, kde tomuto národu Hospodin přislíbil budoucnost, víme, že se již nemusíme vracet zpátky do nějakého idealizovaného počátku, neboť díky kalvárské oběti Ježíše Krista, můžeme očekávat budoucí společenství s Bohem. Tuto skutečnost bychom měli přijímat s vděčností a pokorou. Vnímejme odpovědně přítomný čas, ve kterém žijeme, a dobře se dívejme na to, co je za námi, i když mnohé již nelze změnit. Na to, co přichází, se pokoušejme co nejlépe připravit. Mnoho dobrého s Kristovou mocí můžeme vykonat v přítomnosti již tady a teď. Ať je naše adventní jednání a služba vůči našim bližním upřímná a v souladu s očekáváním narození našeho Spasitele.

Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický

  
Vykupovat čas

Obrácení spočívá v tom, že se naučíme žít pro okamžiky Božího navštívení. To nás učí pokoře. Pokorně čekat, až přijde Boží pozvání, a pak všeho nechat, s důvěrou „prodat“ všechny své zájmy, cíle a plány, a získat to jediné pole s pokladem (srov. Mt 13,44). Učí nás pokoře, abychom se nedomnívali, že můžeme budovat své velké plány. Matka Tereza z Kalkaty často říkala: „My nemůžeme dělat veliké věci. My můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou.“

P. Jaroslav Brož

  
Pokora a čas

Ve střední Africe se lidem o mnoha velmi užitečných věcech (které nám – mimo jiné – šetří spoustu času!) ani nezdá, a přece mi nepřipadá, že by trpěli nedostatkem času jako my. Problém bude tedy nejspíš někde jinde… Zřejmě v tom, jak s časem nakládáme, a pokud máme jít až ke kořenu věci, je třeba uznat, že ve skutečnosti jsme problém my sami: To, kdo jsme, kam směřujeme, oč usilujeme, čemu se bráníme. Jinými slovy: Jádro nesnáze je v tom, zda si rozumíme, zda rozumíme světu okolo nás, zda chápeme, co je v životě opravdu podstatné, a zda se podle toho všeho pak také chováme.

o. Pavel Vojtěch Kohut OCD

  
Dies Domini

Alexandr Solženicyn, ruský spisovatel a disident, jednou vyprávěl: „Je to už víc než půl století, ještě jsem byl dítě, kdy jsem z úst mnoha starších lidí slyšel toto vysvětlení obrovských katastrof, které postihly Rusko: „Lidé zapomněli na Boha, proto k tomu všemu došlo.“ Od té doby uplynulo přes padesát let, ale kdyby mě dnes někdo požádal, abych co nejpřesněji formuloval hlavní příčinu té ničivé revoluce, která pohltila nějakých šedesát miliónů našich lidí, nemohl bych zvolit výstižnější formulaci.“

red.

  
Rozhovor s Petrem Váňou, sochařem pracujícím na obnově Mariánského sloupu v Praze

Říká se, že sochař odstraňuje z kamene jen zbytečné části, ale jak jste vyprávěl o svém sochaření, tak to vypadá, že to není jen tak, ale že to chce také pokoru a čas…

Tento názor, že se odstraňují jen zbytečné části, je odvozen od výroku Michelangela, který řekl, že v každém kameni je ukrytá socha. A z toho potom vyplývá ta úvaha, že stačí jen odebrat ten přebytečný materiál. Ale já si myslím, že to je trochu zkratkovité. Je pravda, že v každém kameni může být ukrytá socha, ale to hlavní, co tu sochu vytvoří, to je právě ten čas. Spojený s obrovským úsilím, aby ta socha byla na konci vidět. A já si myslím, že v tom, že sochař dostane tento čas na sochu, je ta pokora. Protože málokdo dostane čas, aby tu sochu mohl udělat. A teď nemyslím jen fyzický čas, když třeba vytvoření jedné sochy trvá rok a někdo mi třeba i dá peníze, že se můžu věnovat jenom tvorbě této sochy. Myslím také ten čas historický, že právě v tomto bodě dějin jsem zrovna na tom místě, kde mohu tu sochu tvořit. Sochař totiž nepracuje jenom sám ze sebe. Já jsem si třeba uvědomil, že to, že dělám sochy, je tím, že můj táta pracoval v lomu a přivedl mě k nějakému sochaři. A ten sochař měl zrovna chuť někomu vyprávět. To znamená, že ten čas, kdy já dělám sochu, se spojuje s mnoha lidmi přede mnou, kteří někde na světě žili nebo žijí a kteří mě vlastně k tomu momentu přivedli. A to je ta pokora, protože já nejsem ten, kdo si vydupal ze země, že teď si z toho kamene udělám sochu – to je prostě podstatně delší příběh ve velmi dlouhém čase a teď došlo k tomu, že tu sochu mohu udělat. Naučil jsem se to, někdo vytěžil kámen, někdo mě inspiroval, někdo si tu sochu přál. A když se toto všechno spojí, přijde rok práce a potom nastane krásný čas, kdy se ta socha najednou zviditelní a jakoby začne dýchat a mluvit. Ta myšlenka v tom kamenu ožije a začne mluvit. Ale toto vše je závislé na čase a pokoře.

přip. P. W. Zubkowicz SAC

  
Tolik důležitého se neskrývá v hodinkách…

Apoštol Pavel píše, že když nastal čas, tedy tento kairos, „poslal Bůh na svět svého Syna“. Tak se pro nás čas Adventu a V ánoc stává tvůrčím časem. Jak nacházíme v knize Moudrosti: „Když totiž zavládlo hluboké mlčení a noc ve svém běhu byla v půli, tvé všemocné Slovo se sneslo z královského trůnu na zem.“ Věčné se potkalo s časným, Boží s lidským, nebeské s pozemským a Bůh s člověkem. Tedy doba, ve které se propojuje chronos a kairos. Propojuje se naše úsilí všechno důležité stihnout v daném termínu s časem jen tak být s druhými a pečovat o vzájemnou síť

P. Petr Glogar OCD

  
Blahoslavená, která nebyla schopna udělat znamení kříže

dne 17. září 2016 byla v italské Sardinii blahořečena prostá žena. analfabetka, matka sedmi dětí, od 37 let vdova. navíc částečně fyzicky postižená, protože komplikace po neštovicích jí způsobily doživotní ochrnutí ramen. Svým způsobem života, to znamená svými rozhodnutími a volbami, které byly důsledkem naslouchání Božímu hlasu a potřebám člověka, zbořila tato prostá vesničanka ze Sardinie několik stereotypních přesvědčení, mimochodem velmi populárních a vůbec ne špatných, ale nebezpečných, pokud jim dáváme absolutní první místo. V kontextu života blahoslavené alžběty Sanny bych se rád zamyslel nad třemi takovými stereotypy: zdraví je nejdůležitější, vlast je nejdůležitější a rodina je nejdůležitější.

P. Stanislaw Stawicki SAC

  
Pár kapek oleje nijak nezatíží …

V neděli 8. října 2017, den po zasvěcení ČR Neposkvrněnému Srdci Panny Marie v Koclířově, přijely do Slavkovic stovky poutníků na každoroční pouť ke sv. Faustyně. Tento rok jsme zvláštním způsobem vnímali výzvu a pozvání od Boha, které zaznívá v úctě k Božímu milosrdenství a souzní se zjeveními ve Fatimě. Přede mší svatou zazněla přednáška sestry Doubravky Mazancové, KMBM, z Dvora Králové nad Labem o významu Panny Marie v životě sv. Faustyny. Hlavní mši svatou v 15.00 hod. sloužil pomocný biskup královéhradecký Mons. Josef Kajnek. Otec biskup ve své promluvě upozornil na Boží touhu darovat se člověku. Tato Boží touha naráží často u člověka na „uzavřené dveře“, ale z Boží strany je stále aktuální pozvání přijmout Boží milosrdenství: „Člověku chybí vztah k Boží milosrdné lásce, která se člověku doslova podbízí. Dává se mu tak lacino. Samozřejmě, že za tento veliký dar bylo třeba velice draze zaplatit Božsko-lidskou krví Kristovou, ale nás to mnoho nestojí. My jen musíme mít ve svém srdci touhu setkat se s touto Boží milosrdnou láskou. A když k tomuto setkání dojde, v lidském srdci se pak uvolňuje ta zvláštní síla, která dává do pohybu tolik věcí. Vnáší do lidského rozumu světlo, do lidského srdce sílu lásky, do našich aktivit smysluplnost, do našeho hledání odvahu, do našich vztahů nové impulzy důvěry.“ Otec biskup navázal v tomto kontextu na evangelium o pannách moudrých a pošetilých: „V podobenství o deseti pannách by těm pěti pošetilým, které se ocitly před zavřenými dveřmi, bývalo stačilo třeba jen pár kapek oleje, které by je nijak nezatížily. A mohly je mít, kdyby aspoň něco ze své pošetilosti daly stranou.“ Připomněl osobu sv. Faustyny, kterou Bůh poslal k dnešnímu světu, aby připomínala, že zdroj Božího milosrdenství je otevřen všem: „Neobjevit tento pramen Boží milosrdné lásky je veliké riziko. Přejme si, abychom Boží milosrdnou lásku nejenom objevili, ale abychom se tímto Božím milosrdenstvím nechávali znova a znova obohacovat celý náš život. A mějme i tu odvahu přát si, abychom v síle Boží milosrdné lásky vstoupili na tu poslední cestu. K těm dveřím, které jsou pro ty, kdo žijí z Boží milosrdné lásky, stále otevřené. Abychom je i my našli otevřené ve chvíli, kdy se budeme loučit s tímto světem.“ Po mši svaté následovalo promítání srovnávající úctu k Božímu milosrdenství se zjeveními ve Fatimě a nakonec program uzavřela společná modlitba růžence, kterou vedly Sestry od Andělů.

red.

  
Nabízíme obrázky milosrdného Ježíše

Nabízíme obrázky milosrdného Ježíše s modlitbou zasvěcení Božímu milosrdenství a „Korunkou". Obrázky si můžete objednat na tel. 566 502 850, 774 521 531, e-mailem: objednavky@apostol.cz. Při objednávání sdělte, který vzor obrázku (vzor č.1, č.2 nebo č.3) a jaké množství si přejete poslat. Vzory obrázků můžete najit na stránkách Knihy milosrdenství: www.knihamilosrdenství/Obraz ke stažení. Velikost obrázků: 75x155mm. Balení je po 100ks. Cena není stanovena - dobrovolný dar na dotisk můžete poslat na účet č.: 35-6219210237/0100.

O. pallotini

  
 
   
   
       © Flexxi.cz & czami.cz 2008        |             AKTUÁLNÍ ČÍSLO       ÚCTA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ       ČASOPIS       DENÍČEK A KNIHY       KE STAŽENÍ       PALLOTINI       KONTAKT