pesi pout slavkovice 2009

kniha milosrdenstvi

 

 

   
  aktuální číslo
 
V aktuálním čísle najdete:

Jak zacházet s utrpením?

Hned na počátku se musím přiznat, že se necítím dostatečně kompetentní na otázku v titulu odpovídat nebo dávat radu těm z vás, kteří s utrpením žijete nebo s ním máte denní zkušenost u svých nejbližších. Já sám jsem měl to štěstí, že jsem byl ve svém životě dosud utrpení ušetřen. Raději bych proto nechal promluvit ty, do jejichž života utrpení vstoupilo a dostali od Pána sílu, aby byli v této situaci stateční. Myslím, že mnohým z nás by pak začaly připadat vlastní problémy a těžkosti jako malicherné a stali bychom se milosrdnými k sobě i druhým.
Má služba mně umožňuje potkávat bratry a sestry, do jejichž života utrpení a různé bolesti vstoupily a někdy zásadně změnily jejich každodenní život. A o tomto bych chtěl podat jakési svědectví. Na počátku každého utrpení je člověk z nového stavu zmaten a je dobré, když se mu dostane odborné pomoci i blízkosti chápající lidské bytosti. Chce to čas, než se trpící se svými potížemi a s jejich přítomností smíří. Nedávno jsem se zeptal jednoho trpícího muže, jak se po čase, co uplynul, cítí. „Není mi lépe, ale díky Bohu jsem se už naučil se svým utrpením trochu žít,“ odpověděl. V podobných situacích sám u sebe vnímám, že se i na těchto našich sestrách a bratřích naplňují slova Panny Marie: Veliké věci mi učinil ten, který je mocný… Hospodin mi dal sílu, kterou jsem dříve neměl, stal se mým pomocníkem. V tomto bodě někteří trpící objeví své propojení s trpícím Kristem jako zvláštní druh blízkosti a přátelství, které je posiluje a doslova jim dává křídla, která je v tíživé situaci nadlehčují. A po čase se začnou dívat na to, co je potkalo, jako na stav, který je sice těžký, ale přináší užitek, o který se dokonce dokáží dělit s druhými. V tomto sta vu pak není nic výjimečného uslyšet větu: Obětuji své utrpení za svou rodinu, manžela, děti, vnuky, kněze, řeholní sestry, za tento svět…
Na počátku léta podstoupil papež František operaci a následně byl hospitalizován na klinice Gemelli, kde se setkal s malými onkologicky nemocnými pacienty a jejich rodiči. Svatý otec se již dříve několikrát zamýšlel nad utrpením dětí. „Když se děti ve věku kolem dvou let začínají ptát: Proč? – nechtějí slyšet vysvětlení. Chtějí na sebe pouze přitáhnout tatínkovu a maminčinu pozornost. Můžeme se tedy Pána ptát, třeba i vyzývavě: Ale proč? Proč děti trpí? Proč zrovna toto dítě? Pán nic nevysloví, ale pocítíme na sobě jeho pohled, a to nám dodá sílu… Jediná odpověď, kterou ti dá, bude možná: „Také můj Syn trpěl.“
Jistě si vzpomenete, že když jsme byli malí, chtěli jsme být velcí. A naopak, když jsme začali stárnout, chtěli jsme být mladší. A když začínáme trpět? Mohli bychom mít v této situaci touhu být stateční jako trpící Kristus, který se v této fázi svého života projevil jako skutečný hrdina a Pán. A On nás volá, abychom se ho pokusili napodobit, jak to učinil i apoštol Pavel, který psal Korintským: Proto rád přijímám slabost, urážky, útrapy, pronásledování a úzkosti pro Krista. Vždyť právě když jsem sláb, jsem silný.
Ať vám všem, bratři a sestry, kteří jste poznali utrpení, dá Kristus sílu k onomu přijetí, o němž mluví apoštol Pavel, a způsobí, že se vaše slabost začne proměňovat v sílu. Pak přinese i vaše utrpení mnoho ovoce.
V modlitbě provázející a žehnající
+ Josef Nuzík
pomocný biskup v Olomouci

více >>

  
Sv. Jan Pavel II. o utrpení

Svému trpícímu a umírajícímu příteli, knězi profesoru Josefu Tischnerovi, napsal Jan Pavel II. slova, která se mohou stát začátkem našeho zamyšlení. V kontextu toho, jak je pro ně komplikované setkat se osobně, papež psal: „Lidské utrpení, nečekané, utrpení, které se Boha ptá „proč“ – to je kniha Job. Ti, kteří s Jobem mluvili, špatně zodpovídali jeho otázky. Vyčerpávající odpovědi uděluje teprve Kristus. Mezi Jobovy otázky a Kristovu odpověď byl od nějaké doby vepsán i tvůj život, otče Josefe. Všichni, kteří tě na této etapě nějakým způsobem doprovází – také já se k nim snažím patřit – ví, že nemohou dávat odpovědi podobné jako ty z knihy Job. Snažíme se proto zachovat mlčení plné hlubokého dojetí. A prosíme Krista, ať On sám promlouvá. Protože jenom On má slova věčného života.“ (Z dopisu Jana Pavla II. otci Josefovi Tischnerovi ze dne 3. 7. 1999).

red.

více >>

  
Pomáhat a chránit - rozhovor s plk. ThDr. Jiřím Ignácem Laňkou, Ph.D.

V květnu tohoto roku uběhlo deset let od první synody Křesťanské policejní asociace. Můžete prosím říct, co je to KPA, proč vznikla, jak se vyvíjí a co v rámci KPA probíhá?

Křesťanská policejní asociace je technicky vzato zapsaným spolkem, sdružením křesťanů v Policii ČR a ostatních bezpečnostních sborech. To, čím pro nás skutečně je, je klidný a přátelský prostor, kde se můžeme setkávat, hovořit spolu a modlit se za příslušníky našich sborů, za naši zemi, její obyvatele a její bezpečí, ale také za oběti trestné činnosti, neštěstí a katastrof a za padlé policisty a kolegy z ostatních sborů. To jsme si vytkli jako jeden z hlavních úkolů. Není nás mnoho, víme, že svět nezachráníme, ale snažíme se podporovat jeden druhého i své kolegy ve službě a hlásat Boží slovo v prostředí, které Ho moc nezná, a to jazykem „svého kmene“, aby mu kolegové, pokud chtějí, rozuměli. Pravidelně každý třetí čtvrtek v měsíci se slouží bohoslužba slova „Za bezpečí“ v kostele Nanebevzetí Panny Marie a svatého Karla Velikého v Praze na Karlově, každoročně pak mše svatá „Za policii“ v Olomouci a v Ostrově. Snažíme se pomáhat tam, kde je to třeba, například organizací charitativních sbírek a tak podobně.

P. Wojciech Zubkowicz SAC

více >>

  
Omilostněná zrnka důvěry 2 /5 Korunka

Modlitbu Korunky nadiktoval sv. Faustyně Pán Ježíš ve Vilně ve dnech 13.–14. září 1935. Měla to být modlitba na odprošení Pána Boha a na usmíření Božího hněvu.Ve svém Deníčku o tom sv. Faustyna píše takto: „Večer, když jsem byla ve své cele, uviděla jsem anděla vykonavatele Božího hněvu. Měl světlé šaty, zářící obličej, pod nohama oblak, z oblaku vycházely hromy a blesky do jeho rukou a z jeho rukou vycházely a teprve dopadaly na zem. Začala jsem Boha prosit za svět slovy, která jsem vnitřně slyšela. Když jsem se takto modlila, uviděla jsem bezmocnost anděla, který nemohl vykonat spravedlivý trest, jaký si ty hříchy zasluhovaly.

P. Wojciech Zubkowicz SAC

více >>

  
PŘÍPRAVA NA IV. KONGRES O BOŽÍM MILOSRDENSTVÍ / 10.–12. 6. 2022

SVÁTOST MANŽELSTVÍ
Pán Ježíš učinil svůj první zázrak na svatbě, když ve vesnici Kána v Galileji proměnil vodu ve víno. A celá Bible je plná příběhů i ponaučení o tom, že Bůh se raduje z lidské lásky mezi mužem a ženou. Hned v prvních kapitolách Písma nacházíme vyprávění, jak Bůh při stvoření světa muži a ženě požehnal a pozval je, aby se mu podobali v tom, že jejich láska bude dávat nový život. Naopak na samotném konci Bible je dovršení světa znázorněno jako svatba mezi Bohem a lidmi a celým stvořením. Střed a vrchol Písma tvoří příběh o Ježíšovi, jeho smrti pro druhé a jeho zmrtvýchvstání. Tato skutečnost byla křesťany velmi brzo chápána jako mystická svatba Krista a jeho snoubenky – církve. Když tedy křesťané uzavírají manželství, nejedná se pouze o obyčejnou lidskou smlouvu, ale o uskutečnění toho nejhlubšího povolání, které Bůh vložil do lidské přirozenosti, a zároveň o zobrazení lásky a věrnosti, které má Kristus ke své církvi.

P. Slavomír Peklanský SAC

více >>

  
Stolní kalendář Centra Božího milosrdenství pro rok 2022

Drazí ctitelé Božího milosrdenství, stejně jako minulý rok připravujeme v současné době stolní kalendář Centra Božího milosrdenství pro rok 2022. V kalendáři najdete informace o bohoslužbách, hodinách zpovídání, poutích a dění u poutního kostela ve Slavkovicích. Tyto informace jsou přehledně umístěné u každého dne. V kalendáři najdete také upozornění na události související s úctou k Božímu milosrdenství. Liturgický kalendář je přizpůsobený kostelu ve Slavkovicích. Kalendář posíláme každý rok všem členům „Knihy milosrdenství“ jako dárek na Vánoce. Protože o letošní kalendář byl dost velký zájem i mimo členy „Knihy milosrdenství“, pokud nejste členy „KM“ a chtěli byste získat kalendář CBM, nabízíme Vám možnost si kalendář předobjednat a my Vám pošleme libovolné množství kalendáře. Cena kalendáře není stanovena. Je to dobrovolný příspěvek na projekty Centra Božího milosrdenství ve Slavkovicích. Přispět za kalendář můžete prostřednictvím složenky, kterou Vám pošleme. Kalendář si můžete předobjednat do 1. listopadu 2021 na tel. 566 502 855, 774 521 531, email: objednavky@apostol.cz

red.

více >>

  
Nové datum kongresu o Božím milosrdenství

Drazí ctitelé Božího milosrdenství, už v roce 2019 jsme se těšili na IV. kongres o Božím milosrdenství, který se měl uskutečnit v červnu 2021. Nechceme, aby kongres probíhal prostřednictvím médií. Chceme, aby to bylo osobní setkání ve Slavkovicích. Vývoj pandemie koronaviru však způsobil, že vznikla otázka, zda kongres v červnu 2021 bude takto uskutečnitelný. Čekali jsme s rozhodnutím až do začátku roku 2021. Bohužel, situace je stále tak nejistá, že jsme se rozhodli kongres přesunout na rok 2022. Dá-li Pán Bůh, IV. kongres by se měl uskutečnit ve dnech 10. až 12. června 2022. Budeme vše sledovat, podle toho plánovat a včas vás koncem roku 2021 či začátkem roku 2022 informovat. Drazí přátelé, kongres je sice přesunutý na rok 2022, příprava na něj však bude pokračovat. Ve všech číslech „Apoštola“ v roce 2021 najdete pokrač ování zpracovaných přednášek otce Slavomíra Peklanského, SAC, ve kterých už od ledna 2020 probírá jednotlivé svátosti. Heslo kongresu zůstává stejné: „Jedině v Kristu“. V Kristu je také naše jistota, že Pán nás povede cestou Božího milosrdenství. Prosíme, modlete se, ať přípravy na kongres pokračují podle Boží vůle a ať se v roce 2022 může kongres uskutečnit a přinést požehnané plody.

o. pallotini

více >>

  
DUCHOVNÍ ALMUŽNA V OKAMŽIKU SMRTI

Dle statistik Českého statistického úřadu z let 2007–2016 umírá každý rok v ČR cca 110 000 lidí. Lze říct, že to je průměrně 300 lidí za den, 12 za hodinu. Kdysi umírali lidé častěji doma, v kruhu svých příbuzných, doprovázeni jejich přítomností, láskou a modlitbou. Dnes je umírání často „odtrženo“ od domova, mnohdy je spojeno třeba s nemocnicí, nezřídka také se samotou. Proto také vznikl projekt „Korunka na cestu“, který má za cíl povzbudit k modlitbě za umírající.

P. Wojciech Zubkowicz SAC

  
Nabízíme obrázky milosrdného Ježíše

Nabízíme obrázky milosrdného Ježíše, velikost 75x155mm, A5, A4. Obrázky si můžete objednat na tel. 566 502 850, 774 521 531, e-mailem: objednavky@apostol.cz. Při objednávání sdělte, který vzor obrázku (vzor č.1, č.2 nebo č.3) a jaké množství si přejete poslat. Vzory obrázků můžete najit na stránkách Knihy milosrdenství: www.knihamilosrdenství/Obraz ke stažení. Cena není stanovena - dobrovolný dar na dotisk můžete poslat na účet č.: 35-6219210237/0100.

O. pallotini

více >>

  
 
   
   
       © Flexxi.cz & czami.cz 2008        |             AKTUÁLNÍ ČÍSLO       ÚCTA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ       ČASOPIS       DENÍČEK A KNIHY       KE STAŽENÍ       PALLOTINI       KONTAKT