pesi pout slavkovice 2009

kniha milosrdenstvi

 

 

   
  aktuální číslo
 
V aktuálním čísle najdete:

Radost

Dobrý pastýř se radoval, že nalezl zatoulanou ovečku. Jak by ne. Vždyť se v 1. listě Timoteovi píše, že chce, aby se všichni zachránili. Hledá ztracené a jistě si přeje, abychom mu ve vlastním zájmu šli naproti. Nebo abychom aspoň volali jako apoštolové v bouři na ohrožené loďce: „Pane, zachraň nás, hyneme.“ Když se domů vrátil tzv. marnotratný syn, udiveni hledíme na Otcovo počínání. Je radostí bez sebe. Stále doufal, že se syn vrátí, a jeho přání se splnilo. To je důvod k náležité oslavě, obraz Boží radosti. Učedníci, které Otec poslal do světa na zkušenou, se postupně vraceli a radovali se z pastoračních úspěchů. „Dokonce i zlí duchové se nám podrobovali, když jsme mluvili ve tvém jménu.“ Z toho se radujete? Zeptal se Otec. Spíše se radujte, že vaše jména jsou zapsána v nebi. To souvisí s otázkou, v čem spočívá pravá radost. Františkáni nabízejí zajímavou odpověď. Až se budete vracet domů promrzlí a unavení a nikdo vás nebude vítat a bratři vás poženou pryč od klášterní fortny, zjistíte, v čem je pravá radost. Připomíná to apoštoly vracející se z velerady, zbičované, ale šťastné, že směli trpět pro našeho Pána. Písmo nabízí zajímavou, ale náročnou radu. Radujte se s radujícími, plačte s plačícími. To není lehké. Bylo biřmování v jedné středočeské vesnici. Dosti bylo biřmovaných a jeden ze spolubratrů dal najevo překvapení a radost. Jak jsi to dokázal, řekl farářovi. Tolik biřmovanců na tomto úhoru! Jiný kněz, který to zaslechl, pohotově reagoval: Jen jestli je má dobře připravené. Kapka hořkosti byla odpovědí na tu pochvalu. Který kněz může tvrdit, že má biřmovance připravené opravdu dobře? I když dělá, co může. Proč mu tu radost nepokazit, když je to možné! Radovat se s radujícími? Třeba někdy jindy.

Mons. Karel Herbst

více >>

  
Radost Ježíšova srdce

Přemýšlel jsem, jaký nadpis by výstižně vyjádřil téma tohoto článku. Napadaly mě různé úderné titulky, které by si mohly dělat naději, že čtenáře na první přečtení „nastartují“, a on se začne radovat, smát, těšit, cítit se spokojeně – a kdo ví, kolik dalších „pozitivních“ reakcí bychom mohli vypočítat. Ale pak mi došlo, že by to byl úplný opak toho, o čem mluví evangelium. Proto v záhlaví tohoto zamyšlení stojí prozaická, ale hluboká „radost Ježíšova srdce“.

P. Jaroslav Brož

více >>

  
Naděje je větší - rozhoror s P. Ondřejem Bafeltowskim SAC

Už skoro 30 let jezdíte, otče, na invalidním vozíku. Proč jste nechtěl modlitbu za uzdravení?

Bylo to pár let po nehodě. Známý kněz mě vzal na pouť do Čenstochové s hnutím Obnovy v Duchu Svatém. Během pobožnosti jsem najednou pocítil na sobě něčí ruce a uslyšel jsem slova modlitby. Setřásl jsem ze sebe tyto ruce a řekl tomu člověku, který se nade mnou modlil, ať respektuje mou svobodu. Věřím, že mi Bůh dal utrpení za nějakým účelem. Toto je můj kříž, který jsem nabídl za církev na Ukrajině. Pokud mě Bůh bude chtít vyléčit, udělá to.

Připravila Monika Odrobińska převzato z časopisu: „Idziemy“, č. 15/2022

více >>

  
Důvěřujme Ježíši, protože Ježíš důvěřuje nám

V neděli 24. dubna 2022 Slavkovice navštívilo mnoho poutníků z celé republiky, kteří po dvou letech omezení kvůli pandemii přijeli do Slavkovic oslavit Svátek Božího milosrdenství. Mile překvapil počet věřících, kteří se tento den vydali na cestu do Slavkovic i přes ne úplně příznivé počasí. Tento den byly ve Slavkovicích tradičně tři mše svaté. První mši svatou v 10.30 hod. sloužil P. Jaroslav Maximilián Kašparů. Hlavní mši svaté, kterou přenášelo Radio Proglas, předsedal otec biskup Josef Kajnek z Hradce Králové. Třetí mše svatá byla obětovaná za zemřelé členy „Knihy milosrdenství“ a sloužil ji od 19.00 hod. P. Mariusz Leszko SAC.

o. pallotini

více >>

  
Poznání velkého daru

Před Velikonocemi 2013 jsem prožívala složité období, kdy jsem si nerozuměla s manželem, vadila mně jeho častá kritika a „vychovávání“ (po 35 letech společného života), dokonce jsem chtěla od něho na čas odejít. V Katolickém týdeníku mě zaujala upoutávka na polský film o živém Ježíši v Eucharistii, který dostane diváky nejen do kolen, ale i na kolena. Říkala jsem si: „No to je síla něco takového tvrdit!“ Čas vysílání jsem si se zvědavým očekáváním zaznamenala. Ve svatém týdnu jsem byla u svátosti smíření a kněz, který mě dlouhodobě duchovně vede, mi předal přání, ve kterém kromě jiného bylo uvedeno: „Navzdory tomu, co vidíme kolem sebe, navzdory tomu, co vidíme sami v sobě, věřme spolu s Tomášem v moc Boží lásky a žijme s Tím, který žije!“ Posílena svátostí smíření a těmito slovy jsem po obřadech Zeleného čtvrtka začala

Markéta Povolná

více >>

  
Jedině v Kristu - IV. kongres o Božím milosrdenství

Ve dnech 10.–12. června 2022 se ve Slavkovicích a v N ovém Městě na Moravě uskutečnil IV . kongres o Božím milosrdenství. Kongres završila mše svatá se zasvěcením České republiky Božímu milosrdenství v neděli 12. června 2022. Přinášíme vám několik fotografií z kongresu a děkujeme všem, kdo kongres doprovázeli svou modlitbou.

o. pallotini

více >>

  
Slavkovice místem modlitby za všechny diecéze

Před dvaceti lety, v roce 2002, otec biskup Vojtěch Cikrle posvětil základní kámen do kostela Božího milosrdenství a sv. sestry Faustyny Kowalské. Od roku 2008, kdy byl kostel ve Slavkovicích posvěcen, je to jediný poutní kostel Božího milosrdenství v České republice. Toto místo nevnímáme jenom jako dar, ale také jako úkol, a proto se chceme o tento dar Slavkovic podělit. Po více než desetiletých zkušenostech víme, že do Slavkovic přichází poutníci ze všech diecézí, z celé republiky. Proto jsme v září 2021 oslovili biskupy jednotlivých diecézí a nabídli jim, že bychom byli rádi, kdybychom mohli každý rok na jednotlivé diecéze pamatovat v modlitbě tak, že každý měsíc se budeme zvláštním způsobem modlit a vyprošovat Boží milosrdenství pro jednu konkrétní diecézi.

o. pallotini

více >>

  
Jubileum 20. výročí zasvěcení světa Božímu milosrdenství

17. srpna 2022 uběhne 20 let ode dne, kdy sv. Jan Pavel II. zasvětil svět Božímu milosrdenství u příležitosti posvěcení baziliky Božího milosrdenství v Krakově – Lagiewnikach, kde zemřela sv. Faustyna. Než Svatý otec zasvětil svět Božímu milosrdenství, řekl: „Chci dnes v této svatyni slavnostně zasvětit svět Božímu milosrdenství. Činím to s vroucí touhou, aby poselství o milosrdné Boží lásce, které zde prostřednictvím sestry Faustyny bylo oznámeno, dostalo se všem obyvatelům země a naplnilo jejich srdce nadějí. Ať se toto poselství šíří z tohoto místa do celého světa. Ať se naplní závazný slib Pána Ježíše, že odtud má vzejít „jiskra, která připraví svět na jeho definitivní příchod“.

o. pallotini

více >>

  
10 let Nikodémovy noci 2012–2022

V roce 2022 uplyne deset let od vzniku projektu „Nikodémova noc“. Projekt vznikl v roce 2012, v Roce víry vyhlášeném papežem Benediktem XVI., nejprve jako pastorační projekt pro kostel ve Slavkovicích. Ale rychle se rozšířil do několika dalších míst v republice a také na Slovensko. Nikodémova noc navazuje na osobu Nikodéma, člena židovské rady, který přišel za Ježíšem v noci. Spočívá v adoraci v tichu a ve tmě. Délku a frekvenci adorací si může každá farnost stanovit sama. Během adorací je v kostele k dispozici kněz k duchovnímu rozhovoru nebo ke zpovědi. Více informaci lze najít na www.nikodemovanoc.cz

o. pallotini

více >>

  
Nová monstrance ve Slavkovicích

Po IV. kongresu o Božím milosrdenství zůstane ve Slavkovicích nová monstrance, kterou zhotovil umělecký kovář pan Josef Tulis. Podnětem k jejímu vytvoření byl nejen IV. kongres o Božím milosrdenství, ale také potřeba monstrance, kterou by bylo možné používat během hlavních dnů modliteb za diecéze při celodenních adoracích. Do středu kované monstrance jsou zasazené dva jantary, které jsou symbolem času ubíhajícího na zemi, a dva meteority, jež symbolizují čas ve vesmíru. Kameny jsou umístěny po obvodu centrální části monstrance, ve které se nachází hostie. Jsou stylizované do tvarů komet, které krouží kolem středu – Krista. Toto uspořádání je výrazem uměleckého záměru, který vychází z hesla kongresu „Jedině v Kristu“ a vyjadřuje pravdu, že všechno krouží kolem Krista, který je středem vesmíru. Monstranci posvětil biskup Vojtěch Cikrle 10. června 2022 v závěru mše svaté při zahájení IV. kongresu o Božím milosrdenství. Hned po posvěcení monstrance byla poprvé použita při zasvěcení brněnské diecéze Božímu milosrdenství.

red.

více >>

  

DUCHOVNÍ ALMUŽNA V OKAMŽIKU SMRTI

Nabízíme obrázky milosrdného Ježíše
 
   
   
       © Flexxi.cz & czami.cz 2008        |             AKTUÁLNÍ ČÍSLO       ÚCTA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ       ČASOPIS       DENÍČEK A KNIHY       KE STAŽENÍ       PALLOTINI       KONTAKT