pesi pout slavkovice 2009

kniha milosrdenstvi

 

 

   
  aktuální číslo
 
V aktuálním čísle najdete:

Čas bez Boha je prázdný

Když jsem jednou měl mši svatou mimo kostel, kolem obětního stolu během kázání pobíhal pes. A já jsem přemýšlel, jak má víra může mít vliv na jeho štěstí, život a osud. Ježíš žije v harmonii se zvířaty. Jako Noe, který po potopě uzavírá smlouvu s Bohem jménem celého tvorstva. My ale asi tušíme, že tato harmonie soužití je možná jen tam, kde se Bůh zjevuje v celé své moci. Pokud se člověk podřídí moci Boží, umí žít v harmonii s celým světem. To je to, co svatý otec František říká v encyklice „Laudato Si“. Připomíná tam, jak člověk dokáže neustále ničit tu harmonii mezi sebou a tvorstvem. Dnes však člověk nerad používá pojem „tvorstvo“, ale spíš „natura“, „příroda“ – protože potom může vše kontrolovat, používat, měnit, ale i zneužívat. Jakmile by to bylo tvorstvo, tak by tu byl někdo, kdo to stvořil a potom to člověku svěřil a s tím mu svěřil i zodpovědnost.

Kardinál Grzegorz Ryś

více >>

  
Plnost času vyžaduje naši bdělost

Co je pro naši spásu rozhodující, je čas. Od Starého zákona je základním úkonem spravedlivého a zbožného života poslušnost. „Slyš Izraeli,“ vyzývá několikrát kniha Deuteronomium. Skrze proroky Hospodin kárá svůj izraelský lid nejvíc proto, že byli neposlušní, že nedbali na jeho slova. V čem spočívá poslušnost? Především v tom, že přijmeme Boží slovo jako plán svého života. To vyžaduje, abychom se vzdali svých dosavadních plánů a vydali se cestou, kterou nám otevírá Pán. Tato poslušnost vyžaduje pohotovost. Boží slovo je živé. Typickým projevem Boží mluvy jsou slova proroků. Ti nepsali moudrost pro budoucí generace – to je až druhotný účinek jejich působení. Proroci promlouvají pro tento den, pro tuto dobu. A na jejich slovo je třeba hned odpovědět, jinak naše poslušnost bude zastaralá. Žalmista vyzývá: „Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu!“ (Žl 95,7).

P. Jaroslav Brož

více >>

  
Milosrdenství je nadbytkem lásky

Pallotti, který sám o sobě řekne, že je zázrakem milosrdenství, touží být nejen milosrdný, ale stát se milosrdenstvím pro ostatní. Láska a milosrdenství, které zakusil, rodí velikou touhu k apoštolátu. Je to vidět v předsevzetí Pallottiho, které může být krásnou pomůckou k modlitbě a inspiraci k prožívání času: „Až uvidím chudé nebo na ně budu myslet, budu se snažit jim pomáhat tak, jak budu moct, aby tím byl Bůh oslaven. Budu v sobě probouzet soucit s jejich těžkou situací. Rád bych, aby všechny údy mého těla a má duše vyzařovaly soucit a milosrdenství. Chtěl bych se stát pokrmem, nápojem, oblečením, majetkem, abych vždy byl schopen jim pomoct v jejich nedostatku. Chtěl bych být také proměněn ve světlo pro slepé, řeč pro němé, sluch pro hluché a ve zdraví pro nemocné.“

red.

více >>

  
Papež Lev XIII. autor modlitby ke sv. Archandělu Michaelovi a sociální encykliky „Rerum novarum“

Než byla 15. července 1891 vyhlášena encyklika „Rerum novarum“, papež Lev XIII. měl v roce 1884 vizi. Slyšel mluvit Pána Ježíše se satanem a jejich dialog připomínal dialog satana s Bohem v knize Job. Satan přesvědčoval Ježíše, že je schopen zničit církev, pokud dostane moc a čas. Ježíš se satana zeptal, které století pro to chce. Satan řekl, že to, které nadejde – 20. století. Ježíš řekl, ať to zkouší, ale že církev nepřemůže. Lev XIII. napsal modlitbu, kterou nechal poslat všem biskupům světa, a po dvou letech nařídil se tuto modlitbu modlit po každé mši svaté. Byla to modlitba ke sv. Archandělu Michaelovi. Tuto modlitbu se věřící modlili po každé mši svaté až do 2. vatikánského koncilu, který zrušil povinnost se tuto modlitbu modlit po mši svaté, ale doporučil věřícím se ji modlit soukromě.

red.

více >>

  
Stíny

Kdo navštíví staré kostely, může podle umístění svatostánku a kůru poznat, kde je východ a kde západ. Dnes už ne vždy, ale kdysi byly kostely orientované na východ, protože od východu přichází Slunce, které nejen přináší světlo do života, ale život přírody a člověka umožňuje. Při pohledu do kostela vidíme, že Pán Ježíš přichází od východu – od svatostánku – a my přicházíme od západu – většinou nějak hlavním vchodem od kůru. Kristus k nám přichází ze světla, my přicházíme ze tmy ke světlu. Kde je bod, ve kterém se tma setkává se světlem? Je to obětní stůl. Je to místo proměny tmy ve světlo. Světlo pohlcuje tmu jako víno v kalichu kapku vody. Víno je symbolem Božího, voda symbolem lidského.

P. Wojciech Zubkowicz SAC

více >>

  
BŮH NÁS VOLÁ, ABY KAŽDÝ Z NÁS NAŠEL SVOJE MÍSTO V ŽIVOTĚ - ROZHOVOR S P. JOSEFEM NOVOTNÝM, SPIRITUÁLEM TEOLOGICKÉHO KONVIKTU V OLOMOUCI

Otče, jste spirituálem Teologického konviktu v Olomouci. Co je to konvikt a jaké úkoly v něm plní spirituál?
Teologický konvikt je přípravný ročník pro ty, kteří v sobě objevili povolání ke kněžství nebo nad ním přemýšlí. Konvikt jim má pomoci rozlišit, zda je to opravdu jejich cesta, ještě než nastoupí do kněžského semináře. Kromě toho je má posunout po lidské, duchovní a intelektuální stránce, takže vedle duchovního programu navštěvují každý všední den přednášky (biblistiky, spirituality, katechismu, liturgiky, jazyků…), absolvují 4 týdny praxí v nemocničních zařízeních a několik pastoračních víkendů v různých farnostech. Jako spirituál mám na starosti především duchovní formaci studentů – každý den pro ně sloužím mši svatou, společně se modlíme (breviář, adoraci, Lectio divina, růženec…). Jsem jim k dispozici ke svátosti smíření, k duchovním či jiným rozhovorům apod. Několikrát do roka mám s každým rozhovor ohledně toho, kam se posunul, s čím zápasí, co se mu daří a co ne. Také studenty vyučuji spiritualitu, duchovní literaturu a určité partie z Katechismu.

P. Wojciech Zubkowicz SAC

více >>

  
První obraz milosrdného Ježíše

Otec Krištof Pożarski, kněz z Polska, dlouhá léta sloužící v oblastech bývalého Sovětského svazu, nedávno „objevil“ v katolickém kostele sv. Jana Křtitele v běloruské vesnici Wołkołata (diecéze Vitebsk) dva náčrty obrazu milosrdného Ježíše, které vytvořil Eugeniusz Kazimirowski, autor obrazu milosrdného Ježíše, který je ve světě známý jako první obraz Božího milosrdenství namalovaný ve Vilně v roce 1934. Náčrty nalezené ve vesnici Wołkołata se od sebe liší. Podle jejich objevitele šlo o jakési pracovní návrhy pro budoucí fi nální verzi obrazu, zhotovenou pro sv. Faustynu Kowalskou a blahoslaveného pátera Michała Sopoćka ve Vilniusu. V rozhovoru pro Katolickou informační agenturu (KAI) se páter Pożarski přiznal, že se o existenci obou obrazů dozvěděl od Tadeusze Kondrusiewicze, arcibiskupa Minska a Mogileva, když s ním loni první červencovou první sobotu cestoval do mariánského poutního kostela v Budsławu. Arcibiskup řekl, že ve farnosti Wołkołata v Dokszycku se nachází první skica obrazu milosrdného Ježíše, kterou udělal Eugeniusz Kazimirowski, ale Ježíšova tvář na ní namalovaná, jak víme z Deníčku sestry Faustyny, ji neoslovila, protože to neodráželo krásu jejího vidění.

red.

více >>

  
Spěchejme s Marií velebit Boží milosrdenství

Ve dnech 22.–29. července 2023 se konala každoroční pěší pouť k Božímu milosrdenství. Tentokrát šli poutníci z Hodonína, Prahy, Mladé Boleslavi a Českých Budějovic. V pátek 28. července přišli poutníci do Slavkovic. V 16.00 hod. se konala mše svatá, které předsedal P. Dariusz Sputo (farář v Ostravě-Kunčičkách, poutník, horolezec a zakladatel festivalu Slezská lilie). Kázání otce Dariusze z této mše svaté lze najít v archivu Radia Proglas, které tuto mši svatou přenášelo. Večer následovalo společné sdílení a zpívání, následně modlitba a po celou noc byla možnost adorace ve slavkovickém kostele. Pouť skončila v sobotu mší svatou, po které se poutníci rozjeli do svých domovů. Přinášíme vám několik fotografi í a svědectví poutníků a zveme vás na pěší pouť v roce 2024. Pouť se bude konat ve dnech 20.–27. července 2024 už po patnácté.

o. pallotini

více >>

  
DUCHOVNÍ ALMUŽNA V OKAMŽIKU SMRTI

Dle statistik Českého statistického úřadu z let 2007–2016 umírá každý rok v ČR cca 110 000 lidí. Lze říct, že to je průměrně 300 lidí za den, 12 za hodinu. Kdysi umírali lidé častěji doma, v kruhu svých příbuzných, doprovázeni jejich přítomností, láskou a modlitbou. Dnes je umírání často „odtrženo“ od domova, mnohdy je spojeno třeba s nemocnicí, nezřídka také se samotou. Proto také vznikl projekt „Korunka na cestu“, který má za cíl povzbudit k modlitbě za umírající.

P. Wojciech Zubkowicz SAC

  
Nabízíme obrázky milosrdného Ježíše

Nabízíme obrázky milosrdného Ježíše s modlitbou zasvěcení Božímu milosrdenství a „Korunkou". Obrázky si můžete objednat na tel. 566 502 850, 774 521 531, e-mailem: objednavky@apostol.cz. Při objednávání sdělte, který vzor obrázku (vzor č.1, č.2 nebo č.3) a jaké množství si přejete poslat. Vzory obrázků můžete najit na stránkách Knihy milosrdenství: www.knihamilosrdenství/Obraz ke stažení. Velikost obrázků: 75x155mm. Balení je po 100ks. Cena není stanovena - dobrovolný dar na dotisk můžete poslat na účet č.: 35-6219210237/0100.

O. pallotini

  
 
   
   
       © Flexxi.cz & czami.cz 2008        |             AKTUÁLNÍ ČÍSLO       ÚCTA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ       ČASOPIS       DENÍČEK A KNIHY       KE STAŽENÍ       PALLOTINI       KONTAKT