pesi pout slavkovice 2009

kniha milosrdenstvi

 

 

   
  aktuální číslo
 
V aktuálním čísle najdete:

Úvodní slovo

Lidské tělo není a nemůže, dle Božího plánu stvoření, být jen překážejícím břemenem a ani se nemůže člověku stát jeho despotickým pánem. Stále více se zdá být jasným, že lidské tělo je, podobně jako lidská duše, velikým Božím darem. Každá lidská bytost takto Bohem obdarovaná si darů považuje a pečuje o ně. Jakékoliv sebemrskačství nebo naopak zbožšťování lidského těla jde proti Božímu stvořitelskému plánu. Vzal-li Bůh na sebe podobu člověka, stalli se Bůh člověkem, jako že se tak opravdu stalo, pak sám Bůh ukazuje na hodnotu celého člověka, na vysokou hodnotu lidského těla i lidské duše. Buďme šťastni, že jsme byli stvořeni právě tak. Buďme šťastni, že se Bůh stal jedním z nás. V otázce naší vlastní spásy to h rálo rozhodující roli.

Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický

  
Připravil jsi mi tělo

Je tělo pro lidský život důležité? Bůh stvořil člověka podle svého obrazu a ke své podobě, čteme na začátku Knihy knih. Jenomže Bůh tělo nemá. Má tedy ona viditelná, mnohdy obtížná, unavená, stárnoucí složka našeho bytí vůbec s Bohem něco společné? Podle citovaného žalmu patří tělo k bohoslužbě, má nahradit dary a oběti, nebo se má dokonce stát darem a obětí Bohu. Je to opravdu tak? Někteří fi lozofové poukazují na to, že my lidé potřebujeme tělo bytostně k tomu, abychom se mohli setkávat. Bez těla není mezi lidmi možná komunikace, sdílení. Proto ho považujeme za znamení – symbol toho, co je neviditelné: našich myšlenek, pocitů, tužeb, prostě všeho, co člověk vytváří svým duchem. K čemu by mi byla krása a moudrost vnitřního bohatství, kdybych jím nemohl obdarovat toho, koho mám rád? Jak mohu sdělit báseň, která se zrodila z přemíry štěstí nebo bolesti mého srdce? Jak se podělit o šikovný nápad, který může mým bližním usnadnit život? Nebo jen prostě říct tu největší skutečnost: Mám tě rád? K tomu potřebuji tělo.

P. Jaroslav Brož

  
Teologie těla podle sv. Jana Pavla II.

Existuje zažitá představa, že křesťanství odkazuje na lidské tělo s určitým přehnaným podezřením, snaží se omezit lidskou tělesnost, zkrotit ji, zbavit ji její hodnoty. Nejlepší odpovědí na tyto falešné názory je teologie těla Jana Pavla II. Toto je biblická odpověď na otázku: Proč Bůh dal člověku tělo? Jan Pavel II. nám dává klíč k pochopení smyslu našeho těla, vztahu mezi ženou a mužem, dává nový význam manželství a navrhuje, jak budovat vztahy s ostatními lidmi, abychom dosáhli štěstí.

Pavel Kopycki

  
Ohlednutí za pouti ke sv. Faustyně

V neděli 6. října 2019 se ve Slavkovicích konala každoroční Pouť ke sv. Faustyně, které se zúčastnilo mnoho věřících z celé republiky. Lze říct, že letošní pouť byla tak trochu „mezi svatými“. Přede mší svatou zaznělo totiž několik svědectví poutníků, kteří se 15. září 2019 zúčastnili v Německu blahořečení otce Richarda Henkese SAC. Po mši svaté se uskutečnila přednáška R. D. Mgr. Josefa Rybeckého, tišnovského děkana, který se věnoval sv. Anežce před výročím jejího svatořečení. Mši svatou sloužil v 15.00 hod. pomocný biskup brněnský, Mons. Pavel Konzbul, který ve svém kázání upozornil na to, že svatí jsou pro nás sice vzorem, neznamená to ale, že je musíme jaksi „kopírovat“. Jsou pro nás inspirací, máme se zamyslet nad jejich životem. Otec biskup naznačil, že v životě svatých i v našem bylo a je mnoho tajemství a hodně věcí nevíme. „Možná právě Faustyna Kowalská je světice, která nám říká, že nemusíme na všechno znát hned odpověď. Hned vědět proč. Protože i když nevíme proč, a kráčíme v naší víře, má to hodnotu.“

red.

  
Blahořečení o. Richarda Henkese SAC

V neděli 15. září 2019 kardinál Kurt Koch v Limburgu blahořečil otce Ri charda Henkese, pallotina, který bě hem druhé světové války působil na území dnešní ostravsko-opavské diecéze. Přinášíme vám zprávy, svědectví a několik fotografi í z této radostné události.

red.

  
DUCHOVNÍ ALMUŽNA V OKAMŽIKU SMRTI

Dle statistik Českého statistického úřadu z let 2007–2016 umírá každý rok v ČR cca 110 000 lidí. Lze říct, že to je průměrně 300 lidí za den, 12 za hodinu. Kdysi umírali lidé častěji doma, v kruhu svých příbuzných, doprovázeni jejich přítomností, láskou a modlitbou. Dnes je umírání často „odtrženo“ od domova, mnohdy je spojeno třeba s nemocnicí, nezřídka také se samotou. Proto také vznikl projekt „Korunka na cestu“, který má za cíl povzbudit k modlitbě za umírající.

P. Wojciech Zubkowicz SAC

  
SLAVKOVICE 2008–2018

PODPOŘTE PROJEKT A POŘIĎTE SI KNIHU O POUTNÍM MÍSTĚ VE SLAVKOVICÍCH K 10. výročí posvěcení kostela ve Slavkovicích jsme vydali publikaci, která dokumentuje posledních deset let dění na poutním místě ve Slavkovicích. Plnobarevná kniha ve formátu A4 nabízí na 160 stránkách přes 300 fotografi í, texty, vzpomínky a svědectví, které vykreslují obraz Božího působení ve Slavkovicích v letech 2008–2018. Knihu neprodáváme, cena není stanovena. Bude to váš dar na projekt stavby zázemí pro Centrum BM ve Slavkovicích. Pokud o knihu máte zájem, kontaktujte nás na tel. čísle 566 502 850, 774 521 531 nebo emailem: objednavky@apostol.cz

O. pallotini

  
Nabízíme obrázky milosrdného Ježíše

Nabízíme obrázky milosrdného Ježíše s modlitbou zasvěcení Božímu milosrdenství a „Korunkou". Obrázky si můžete objednat na tel. 566 502 850, 774 521 531, e-mailem: objednavky@apostol.cz. Při objednávání sdělte, který vzor obrázku (vzor č.1, č.2 nebo č.3) a jaké množství si přejete poslat. Vzory obrázků můžete najit na stránkách Knihy milosrdenství: www.knihamilosrdenství/Obraz ke stažení. Velikost obrázků: 75x155mm. Balení je po 100ks. Cena není stanovena - dobrovolný dar na dotisk můžete poslat na účet č.: 35-6219210237/0100.

O. pallotini

  
 
   
   
       © Flexxi.cz & czami.cz 2008        |             AKTUÁLNÍ ČÍSLO       ÚCTA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ       ČASOPIS       DENÍČEK A KNIHY       KE STAŽENÍ       PALLOTINI       KONTAKT