pesi pout slavkovice 2009

kniha milosrdenstvi

 

 

   
  aktuální číslo
 
V aktuálním čísle najdete:

Růženec a pokora

„Modlíte se růženec?“ – zeptám se někdy v závěru svátosti smíření kajícníka, kterému mám uložit pokání. V případě, že se setkám s pozitivní odpovědí, vyberu nejvhodnější desátek, který odpovídá situaci a vyznání kajícníka, a ten mu uložím jako skutek pokání. Modlitba růžence se mi totiž jeví jako výborný lék na zranění způsobená hříchem. Samotným kořenem každého hříchu, jak dobře víme, je pýcha. Růženec naopak je školou té ctnosti, která je protikladem pýchy a základem, matkou i spojnicí všech ctností – tedy pokory. Úzké spojení mezi růžencem a pokorou je víc než zřejmé. V rozjímání růžencových tajemství kontemplujeme spolu s Marií život toho, který je v jedné postní písni nazýván příklad pokory. Kristus, příklad pokory, který je tichý a pokorného srdce, je samotným středem modlitby růžence. A Maria, pokorná služebnice Páně, která nás modlitbou růžence provází, je pro nás nejen Matkou a učitelkou, ale také živým příkladem toho, jak má vypadat pokora Kristova učedníka: Ona s pokorou přijímá Vtělené Slovo při zvěstování, pokorně spěchá sloužit Alžbětě, v pokoře chudé stáje rodí světu Mesiáše, s pokorou uchovává v srdci slova, která slyší z úst Simeona v chrámu, i Synova slova, která řekne, když jej po třech dnech hledání najdou v chrámě. Modlitba růžence nám staví před oči příklad Ježíše a jeho Matky, který znovu a znovu učí pokoře. Někdy se mi na otázku zmíněnou v úvodu dostane odpovědi: „Na to už nemám čas.“ Je snadné odložit tento „profesionální nástroj“, jak nazývá růženec trapistický mnich otec Jeroným, s tím, že nemám čas. Člověk se tím ale okrádá o vzácný prostředek, který nás touto rozjímavou modlitbou spojuje s životem Ježíšovým a Mariiným a proměňuje naše srdce k větší pokoře. Svatý Jan Pavel II. napsal, že modlitba růžence skutečně „tepe v rytmu lidského života“, aby jej sladila s rytmem života božského. Díky růženci, který je ve spojení s Ježíšovým a Mariiným příkladem školou pokory, mohou i v našem životě růst bohaté plody svatosti.

Mons. Martin David, pomocný biskup ostravsko - opavský

  
Růženec - modlitba plnosti v duchu chudoby

V růženci se učíme naslouchat Bibli spolu s Marií. Krásně to vyjádřil kdysi benátský patriarcha, pozdější papež Jan Pavel I.: „Rozjímání a vychutnávání růžencových tajemství je prohloubená Bible, která se stala duchovní šťávou a krví.“ Ježíšova Matka nám ve své modlitbě ustavičně připomíná, že žízeň žalmistovy duše směřuje ke Kristu, že jeho vzhlížení k mesiášské budoucnosti se zpřítomnilo s Kristovým příchodem.

P. Jaroslav Brož

  
"Svěřuji ti poklad. Nauč se ho využívat."

Jestliže apoštol Pavel napomíná Soluňany, aby se bez přestání modlili, platí jeho slova i nám. Řídil se jimi po svém obrácení také sv. Ignác z Loyoly po zkušenosti, že „rozjímání a spojení duše s Bohem spoutává síly nezkrocené lidské přirozenosti a mírní její výbuchy“. Proto stále nosil růženec, aby se ho mohl kdykoli modlit, a neodkládal ho ani v noci, když spal. Jakmile se probudil, ihned se jej začal modlit, neboť poznal, že bez Boží pomoci a přímluvy Matky Boží nedokáže své obnovné dílo dokončit.

P. Miloslav Fiala OPraem.

  
Moc svatého růžence

Růženec je Božím darem daným nám přes Boha skrze Pannu Marii. Bůh nejenom vidí problémy světa, ale také nám dává skutečný lék, který může zachránit svět před Božím trestem. Ano, růženec je mocnou silou před Božím trestem. Člověk skrze svou pýchu, troufalost a neposlušnost zašel tak daleko, že se postavil na místo Boha. V dnešní době sám rozhoduje, co je dobré a co je zlé, kdo má žít a kdo má zemřít, kdy má pracovat a kdy si odpočinout. Tak na sebe člověk přitahuje Boží trest, místo v pekle. Ne Stvořitel, ale sám člověk. Ale Pán Bůh nezůstává k tomu všemu lhostejný, není schopen mlčet. On už křičí, aby ho lidé poslouchali. Proč to dělá? Protože v každém člověku, ve všem, co povolal k životu, vidí sebe, vidí, jak svět a dnešní člověk trpí, proto vychází vstříc jako otec naproti marnotratnému synovi. Ví, co se děje, a tak nás chce zachránit skrze růženec.

o. Mariusz Leszko SAC

  
Rozhovor s otcem Pavlem Vojtěchem Kohutem, bosým karmelitánem

Už mnoho let vás čtenáři „Apoštola“ znají z vašich článků. V posledním roce také ze zamyšlení o modlitbě, která ze Slavkovic přenáší Radio Proglas v rámci pátečních přenosů Korunky. Předpokládám, že tato zamyšlení vznikala také v Africe. Modlí se lidé v Africe podobně jako v České republice, mají podobné problémy s modlitbou?
ano, ta zamyšlení vznikla tady a nemusel jsem se přitom nijak „přelaďovat“ na „evropskou vlnu“. Je totiž zajímavé, že jak se na jedné straně velmi lišíme, co se týče stylu života a přístupu k němu, v modlitbě jsme si kupodivu velmi blízcí. Jako novicmistr bosých karmelitánů uvádím africké spolubratry především do vnitřní modlitby podle sv. Terezie z Ávily a z osobních rozhovorů, kde se toto téma vrací skoro vždy jako ústřední, vnímám, že zásadní problémy jsou tytéž: roztržitosti a vyprahlost, únava, těžkost setrvávat v Boží přítomnosti… Jakoby před Bohem všechny rozdíly padaly a bylo jedno, odkud kdo pochází.

P. Wojciech Zubkowicz SAC

  
Pokora a modlitba

Bůh je totiž větší než naše srdce a naše mysl. Je mimo rámec našich pocitů a myšlenek, mimo rámec našich očekávání a tužeb, mimo rámec všech událostí a zkušeností, které utvářejí náš život. a zároveň je v nich. Zde se dotýkáme něčeho velmi důležitého, a to naší představy o Boží přítomnosti. Jeho přítomnost není nikdy oddělena od jeho nepřítomnosti, Boží nepřítomnost není nikdy oddělena od jeho přítomnosti. Bůh je blízký a zároveň vzdálený. Bůh se totiž skrze svého syna, v jeho člověčenství, a především v jeho utrpení, stal součástí naší nejbolestnější zkušenosti Boží nepřítomnosti, a tak se nám paradoxně stal nejvíc blízkým.

P. Petr Glogar OCD

  
Sestra Faustyna, dcera Matky Božího milosrdenství

V řeholní rodině, do které Pán Ježíš povolal sv. Faustynu, je Panna Maria uctívána zvláštním způsobem jako Matka Božího milosrdenství. ona je mimořádně obdarována milosrdenstvím, neboť ji Bůh uchránil poskvrny dědičného hříchu, zahrnul plností milosti a vyvýšil k důstojnosti Matky svého syna – vtěleného Milosrdenství. Maria „zvláště a výjimečně, jako nikdo jiný, poznala milosrdenství a také je jedinečně následovala v oběti svého srdce“ (DM 9), když stanula na Kalvárii, pod křížem svého syna. Proto „nejhlouběji zná tajemství Božího milosrdenství. Zná jeho cenu a chápe, jak je veliké“ (DM 9). Ona též svou skrytou účastí na mesiášském poslání svého syna byla povolána k tomu, aby lidem přiblížila lásku, kterou jim její syn přišel zjevit.

Sestry KMBM

  
Hle, tvá Matka - o pěší pouti k Božímu milosrdenství v roce 2017

velikou radostí a důvodem k díkůvzdání Bohu je nový proud pěší pouti z Mladé Boleslavi. Za dar pěší pouti by neměli děkovat jen poutníci, ale také ctitelé Božího milosrdenství by měli děkovat za poutníky, protože nejen v době pěší pouti jsou svědky Božího milosrdenství. s vděčností Bohu jsme proto mohli zaznamenat, že v roce 2017 připutovali poutníci do Slavkovic v pěti skupinách – z Českých Budějovic (39 poutníků), Prahy (51 poutníků), Fulneku (65 poutníků), Hodonína (38 poutníků) a nově z Mladé Boleslavi (27 poutníků). Celkem tedy putovalo 220 poutníků.

red.

  
Naše putování do Slavkovic

Jednoho dne večer jsme se dověděli, že teprve roční chlapeček, jediné dítě našich známých, je již druhý den v nemocnici v ohrožení života. Nemoc začala nenápadně. Nevolnost je u malých dětí celkem běžnou záležitostí. Zvracení ale nepřestávalo a chlapeček byl s dehydratací ve vážném stavu převezen do nemocnice v Novém Městě. ani zde si však lékaři s pacientem nedokázali poradit a chlapečka převezli do Brna. Chlapeček se narodil se zdravotními problémy a brzy po narození mu musel být voperován shunt pro odvod mozkomíšní tekutiny. ale lékaři tvrdili, že shunt je nyní průchodný a funguje dobře. Příčina současných problémů byla nejasná. rozhodli jsme se, že změníme táborový program a vykonáme pěší pouť do ještě nedostavěného kostelíku Božího milosrdenství a svaté Faustyny ve Slavkovicích.

Zdeněk Winkler

  
Nabízíme obrázky milosrdného Ježíše

Nabízíme obrázky milosrdného Ježíše s modlitbou zasvěcení Božímu milosrdenství a „Korunkou". Obrázky si můžete objednat na tel. 566 502 850, 774 521 531, e-mailem: objednavky@apostol.cz. Při objednávání sdělte, který vzor obrázku (vzor č.1, č.2 nebo č.3) a jaké množství si přejete poslat. Vzory obrázků můžete najit na stránkách Knihy milosrdenství: www.knihamilosrdenství/Obraz ke stažení. Velikost obrázků: 75x155mm. Balení je po 100ks. Cena není stanovena - dobrovolný dar na dotisk můžete poslat na účet č.: 35-6219210237/0100.

O. pallotini

  
 
   
   
       © Flexxi.cz & czami.cz 2008        |             AKTUÁLNÍ ČÍSLO       ÚCTA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ       ČASOPIS       DENÍČEK A KNIHY       KE STAŽENÍ       PALLOTINI       KONTAKT