pesi pout slavkovice 2009

kniha milosrdenstvi

 

 

   
  aktuální číslo
 
V aktuálním čísle najdete:

Pěší pouť k Božímu milosrdenství 21. – 28. 7. 2018

Srdečně zveme na desátý ročník Pěší pouti k Božímu milosrdenství. Putujeme do Slavkovic u Nového Města na Moravě z šesti směrů: z Prahy, Fulneku, Hodonína, Českých Budějovic, Mladé Boleslavi a letos nově z Mezilesí (Międzylesie) v Polsku. INFORMACE: www.pout.cz

O. pallotini

  
Kardinál Beran se vrátil

Za zvuků kostelních zvonů a písně „Čechy krásné, Čechy mé“ (která doprovázela návrat kardinála Berana z koncentračního tábora) se v pátek 20. dubna 20018 tělo kardinála Josefa Berana vrátilo do vlasti. Českému primasu Josefu Beranovi byl zakázán návrat do ČR poté, co v roce 1965 odjel do Říma přijmout z rukou papeže Pavla VI. kardinálský klobouk. Když v roce 1969 zemřel, jeho tělo (jako jediného Čecha) bylo pohřbeno po boku papežů v kryptě chrámu sv. Petra. 19. dubna byly ostatky Josefa Berana vyzvednuty z Vatikánu a převezeny do české koleje Nepomucenum v Římě. Po převozu do ČR bylo tělo kardinála Berana vystaveno v pražském semináři v D ejvicích a v bazilice Panny Marie na Strahově. V sobotu 21. dubna 2018 předsedal slavnostní mši svaté ke cti sv. Vojtěcha v pražské katedrále arcibiskup pražský kardinál Dominik Duka. Kázání, které zaznělo během této mše svaté, vám přinášíme na dalších stránkách „Apoštola“. Následně byla rakev s ostatky kardinála Berana vystavena k veřejné úctě a v pondělí 23. dubna byla uložena do sarkofágu v katedrále v P raze, v kapli sv. Anežky.

red.

  
„Dávám ti moudré a rozumné srdce“

Už starozákonní zjevení naznačuje, že moudrost pocházející od Boha, který má tvář a srdce – je to osobní Bůh, má sama osobní ráz. Někdy se představuje v personifikované podobě jako krásná a moudrá žena, která si „vystavěla dům“ a toho, kdo postrádá pravé poznání, zve: „Pojďte, jezte můj chléb a pijte víno, které jsem smísila, nechte prostoduchosti a budete živi, kráčejte cestou rozumnosti“ (Př 9,1.5–6). Její domov je „na výsostech“, její trůn je „na sloupu oblakovém“; ovládá veškeré Boží poznání: „Obvod nebes jsem sama obešla a prošla i nejhlubší propasti.“ Současně oplývá účinnou mocí řídit osudy lidí: „v každém lidu a národu jsem vládla“ (Sir 24,4–6).

P. Jaroslav Brož

  
Dar moudrosti

Nevím, zda není ode mne příliš nemoudré psát o moudrosti a nebude to bráno za velkou opovážlivost. Ostatně o dar moudrosti je třeba prosit nejen pro sebe, své blízké, ale třeba i pro kazatele, který hledá ten správný závěr pro svou promluvu a už několik minut se mu to stále nedaří. Ale zkusme začít nejdříve trochu vážně…

P. Oldřich Chocholáč

  
Pohled z okna

To je počátek jedné z nejkrásnějších stránek evangelií, ale padá v ní také nejsmutnější věta, kterou řekl Petr: „Půjdu lovit ryby.” Ta věta je dokonce smutnější než ta, kterou řekl nedlouho předtím na dvoře Kaifášova domu, když třikrát zapřel, že vůbec zná Ježíše (srov. Mt 26,69-75) Proč je ta věta tak smutná? Protože skoro na stejném místě o tři roky dříve mu Ježíš řekl: „Neboj se! Od nynějška budeš lovit lidi”(Lk 5,10)

P. Adrian Galbas SAC

  
Rozhovor s biskupem Mons. Vojtěchem Cikrlem

A ještě pár slov k srdci. Slova responsoriálního žalmu číslo 131, o němž je zmínka v úvodu, znějí: „Hospodine, mé srdce se nevypíná.“ Žalm jako starodávná modlitba nás vybízí, abychom nebláznili, nepřekračovali své limity, nevypínali se, nevyvyšovali, ale naopak zůstávali v pokoji, který je darem Boha. Čeština je ovšem bohatá i na významy, které žalmista nezamýšlel. Tím se může stát, že textem vyjadřujeme naše ujištění, že nemáme vypnuté srdce. A tak vás všechny prosím: Ať se vaše srdce skutečně nevypíná. Ať má každý z vás srdce, které pořád bije, které je „zapnuté“, které po vzoru Pána miluje a rozdává lásku, která je v něm, a není nikdy vypnuté.

red.

  
Několik slov o Korunce

Rozjímání slov Korunky (nikoliv jen recitování) v člověku obnovuje a posiluje postoj důvěry, protože důvěra Bohu nevyrůstá z toho, co jsme udělali my, ale co Bůh udělal pro nás. Je odpovědí Bohu na Jeho lásku, která se uskutečnila v sebeobětování Ježíše Krista. Boží láska se konkretizuje v tom, že nám Bůh dává svého Syna, který za nás umírá. Ve svém Synu se nám Bůh odevzdává a dává vše, co potřebujeme. Konkrétním projevem důvěry Bohu, ke kterému nás vede úcta k Božímu milosrdenství, je vše – především svou hříšnost – svěřit Bohu. Pán Ježíš za nás přece zemřel a chce nás obdarovat novým životem. Tento nový život spočívá v tom, že nás Kristus ospravedlňuje a my toto Boží ospravedlnění přijímáme jako dar a milost. Nový život není tedy výsledek našeho snažení, zásluh apod.

P. Wojciech Zubkowicz SAC

  
1818–2018

V sobotu 16. května 1818 přijal sv. Vincenc Pallotti kněžské svěcení. V tomto roce slavíme 200 let od této události a děkujeme Bohu za tento den, který poznamenal nejen život Pallottiho, ale ovlivnil duchovní cestu mnoha žen a mužů, kteří se vydali po jeho stopách. V souvislosti s tímto výročím přinášíme k zamyšlení úryvek z knihy Francesca Amoroso „Z propasti až do nebe“.

red.

  
Stále je čas milosrdenství

Ve dnech 8. až 10. června 2018 se ve Slavkovicích a v N ovém Městě na Moravě uskutečnil už potřetí kongres o Božím milosrdenství. Přinášíme vám fotoreportáž z této krásné události a všem, kdo jakýmkoliv způsobem přispěli k organizaci a průběhu kongresu, vyprošujeme Boží požehnání a srdečně děkujeme.

O. pallotini

  
Nabízíme obrázky milosrdného Ježíše

Nabízíme obrázky milosrdného Ježíše s modlitbou zasvěcení Božímu milosrdenství a „Korunkou". Obrázky si můžete objednat na tel. 566 502 850, 774 521 531, e-mailem: objednavky@apostol.cz. Při objednávání sdělte, který vzor obrázku (vzor č.1, č.2 nebo č.3) a jaké množství si přejete poslat. Vzory obrázků můžete najit na stránkách Knihy milosrdenství: www.knihamilosrdenství/Obraz ke stažení. Velikost obrázků: 75x155mm. Balení je po 100ks. Cena není stanovena - dobrovolný dar na dotisk můžete poslat na účet č.: 35-6219210237/0100.

O. pallotini

  
 
   
   
       © Flexxi.cz & czami.cz 2008        |             AKTUÁLNÍ ČÍSLO       ÚCTA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ       ČASOPIS       DENÍČEK A KNIHY       KE STAŽENÍ       PALLOTINI       KONTAKT